Classification and classification version details
1.2.246.537.6.12.2002.148
Kela/Lomake - Todistus matkakorvausta varten (SV67)
Selected version
Kela/Lomake - Todistus matkakorvausta varten SV 67 03.23 (Default version)
Kela/Lomake - Todistus matkakorvausta varten SV 67 01.14
1.2.246.537.6.12.2002.148
Kela/Lomake - Todistus matkakorvausta varten (SV67)
Codes
Yes
Others
No
Yes
No
FPA/Blankett - Intyg för reseersättning
4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto
1.2.246.537.6.12.2002.148
Lomakerakenne
T

Käyttötarkoitus: Kela/Lomake - Todistus matkakorvausta varten -lomakkeen täyttää terveydenhuollon ammattihenkilö silloin, kun potilaan tai kuntoutujan sairaus tai terveydentila edellyttää kuljetusta erityisajoneuvolla. Lomakerakennetta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä. Rakenteen mukaiset lomakkeet tallennetaan Potilastiedon arkistoon, ja ne voidaan välittää sähköisesti Kelan etuuskäsittelyyn.

Vastuutaho: Kela

Användningsändamål: FPA/Blankett - Blanketten Intyg för reseersättning fylls i av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården när patientens eller rehabiliteringsklientens sjukdom eller hälsotillstånd förutsätter transport med specialfordon. Blankettstrukturen används i datasystemen inom hälso- och sjukvården. Blanketter som följer strukturen lagras i patientdataarkivet och de kan förmedlas elektroniskt till förmånshandläggningen vid FPA.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.