Classification and classification version details
1.2.246.537.6.607
THL - Mittauksen tai tutkimuksen tekotapa
Selected version
THL - Mittauksen tai tutkimuksen tekotapa (Default version)
1.2.246.537.6.607
THL - Mittauksen tai tutkimuksen tekotapa
Codes
No
THL
No
Yes
No
THL - Mätnings- eller undersökningssätt
2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto
F

Käyttötarkoitus: THL - Mittauksen tai tutkimuksen tekotapa -luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisissa potilaskertomusmerkinnöissä, Potilastiedon arkistossa ja Tiedonhallintapalvelussa ilmaisemaan potilaasta tehdyn mittauksen tai tutkimuksen tekotapaa.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen THL - Mätnings- eller undersökningssätt används i strukturerade anteckningar om patientjournaler inom hälso - och sjukvården, i Patientdataarkivet och i Informationshanteringstjänsten för att uttrycka sättet att utföra en mätning eller undersökning av en patient.

Ansvarig aktör: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.