Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1245
Sosiaalihuolto - Palvelun saavuttamisen arvio
Selected version
Sosiaalihuolto - Palvelun saavuttamisen arvio (Default version)
1.2.246.537.6.1245
Sosiaalihuolto - Palvelun saavuttamisen arvio
Codes
No
THL
No
Yes
No
Socialvård - Bedömning av servicens tillgänglighet
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
T
Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Palvelun saavuttamisen arvio -luokituksella kuvataan, kuinka hyvin asiakas pääsee käyttämään tarvitsemaansa palvelua. 
 
Arvio palvelun saavuttamisesta laaditaan asiakkaan kanssa vuorovaikutuksessa ja asiakkaan oma mielipide otetaan huomioon, mutta lopullisen arvion kirjaa sosiaalihuollon ammattihenkilö, kuten omaishoidon tuen tai kotipalvelun sosiaalityöntekijä tai palveluohjaaja. Arviota tehtäessä huomioidaan muun muassa asiakkaan asuinpaikka ja asiakkaan tarvitseman palvelun sijainti.
 
Sosiaalihuollon asiakastietomallissa luokitusta käytetään yhdessä Sosiaalihuolto - Saavutettavan palvelun tyyppi -luokituksen kanssa. Luokitus on käytössä asiakirjassa iäkkäiden palvelutarpeen arvio.
 
Vastuutaho: THL
 
Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Bedömning av servicens tillgänglighet beskriver i vilken mån klienten kan använda den service klienten behöver. 
 
Servicens tillgänglighet bedöms tillsammans med klienten och klientens egen åsikt beaktas, men den slutliga bedömningen skrivs av en yrkesutbildad person inom socialvården, till exempel en socialarbetare eller servicehandledare inom stödet för närståendevård eller hemservicen. Vid bedömningen beaktas bland annat klientens bostadsort och den geografiska placeringen av servicen som klienten behöver.
 
I socialvårdens klientdatamodell används klassificeringen tillsammans med klassificeringen Socialvård ¿ Typ av tillgänglig service. Klassificeringen används i handlingen bedömning av servicebehovet för äldre.
 
Ansvarig aktör: THL

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.