Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1245
Sosiaalihuolto - Palvelun saavuttamisen arvio
Codes
No
THL
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård - Bedömning av servicens tillgänglighet
Luokituksen peruste:
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
Ruotsinnos:T
Description:
Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Palvelun saavuttamisen arvio -luokituksella kuvataan, kuinka hyvin asiakas pääsee käyttämään tarvitsemaansa palvelua. 
 
Arvio palvelun saavuttamisesta laaditaan asiakkaan kanssa vuorovaikutuksessa ja asiakkaan oma mielipide otetaan huomioon, mutta lopullisen arvion kirjaa sosiaalihuollon ammattihenkilö, kuten omaishoidon tuen tai kotipalvelun sosiaalityöntekijä tai palveluohjaaja. Arviota tehtäessä huomioidaan muun muassa asiakkaan asuinpaikka ja asiakkaan tarvitseman palvelun sijainti.
 
Sosiaalihuollon asiakastietomallissa luokitusta käytetään yhdessä Sosiaalihuolto - Saavutettavan palvelun tyyppi -luokituksen kanssa. Luokitus on käytössä asiakirjassa iäkkäiden palvelutarpeen arvio.
 
Vastuutaho: THL
 
Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Bedömning av servicens tillgänglighet beskriver i vilken mån klienten kan använda den service klienten behöver. 
 
Servicens tillgänglighet bedöms tillsammans med klienten och klientens egen åsikt beaktas, men den slutliga bedömningen skrivs av en yrkesutbildad person inom socialvården, till exempel en socialarbetare eller servicehandledare inom stödet för närståendevård eller hemservicen. Vid bedömningen beaktas bland annat klientens bostadsort och den geografiska placeringen av servicen som klienten behöver.
 
I socialvårdens klientdatamodell används klassificeringen tillsammans med klassificeringen Socialvård ¿ Typ av tillgänglig service. Klassificeringen används i handlingen bedömning av servicebehovet för äldre.
 
Ansvarig aktör: THL

 

Version details
Sosiaalihuolto - Palvelun saavuttamisen arvio (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1245.2014
Sosiaalihuolto - Palvelun saavuttamisen arvio
Status ImageActive
Active
01.01.2014 - 31.12.2099
24.07.2015 12:41 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj