Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1211
Sosiaalihuolto - Muutoksenhakukeino
Selected version
Sosiaalihuolto - Muutoksenhakukeino (Default version)
1.2.246.537.6.1211
Sosiaalihuolto - Muutoksenhakukeino
Codes
No
THL
No
Yes
Socialvård - Rättsmedel
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
T
Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Muutoksenhakukeino -luokitusta käytetään kuvaamaan viranomaisen päätökseen tyytymättömän asiakkaan muutoksenhakumahdollisuuksia. Muutoksenhausta säädetään hallintolaissa, hallintolainkäyttölaissa, sosiaalihuoltolaissa ja osassa sosiaalihuollon erityislakeja.  
 
Sosiaalihuollon asiakastietomallissa luokitusta käytetään päätösasiakirjoissa.
 
Vastuutaho: THL
 
Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Rättsmedel används för att beskriva klientens möjligheter att söka ändring i ett myndighetsbeslut som klienten är missnöjd med. Bestämmelser om ändringssökande finns i förvaltningslagen, förvaltningsprocesslagen och i en del av socialvårdens speciallagar.  
 
I socialvårdens klientdatamodell används klassificeringen i beslutshandlingar.
 
Ansvarig aktör: THL

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.