Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1211
Sosiaalihuolto - Muutoksenhakukeino
Selected version
Sosiaalihuolto - Muutoksenhakukeino (Default version)
1.2.246.537.6.1211
Sosiaalihuolto - Muutoksenhakukeino
Codes
No
THL
No
Yes
No
Socialvård - Rättsmedel
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
T
Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Muutoksenhakukeino -luokitusta käytetään kuvaamaan viranomaisen päätökseen tyytymättömän asiakkaan muutoksenhakumahdollisuuksia. Muutoksenhausta säädetään hallintolaissa, hallintolainkäyttölaissa, sosiaalihuoltolaissa ja osassa sosiaalihuollon erityislakeja.  
 
Sosiaalihuollon asiakastietomallissa luokitusta käytetään päätösasiakirjoissa.
 
Vastuutaho: THL
 
Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Rättsmedel används för att beskriva klientens möjligheter att söka ändring i ett myndighetsbeslut som klienten är missnöjd med. Bestämmelser om ändringssökande finns i förvaltningslagen, förvaltningsprocesslagen och i en del av socialvårdens speciallagar.  
 
I socialvårdens klientdatamodell används klassificeringen i beslutshandlingar.
 
Ansvarig aktör: THL

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.