Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1211
Sosiaalihuolto - Muutoksenhakukeino
Codes
No
THL
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård - Rättsmedel
Luokituksen peruste:
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
Ruotsinnos:T
Description:
Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Muutoksenhakukeino -luokitusta käytetään kuvaamaan viranomaisen päätökseen tyytymättömän asiakkaan muutoksenhakumahdollisuuksia. Muutoksenhausta säädetään hallintolaissa, hallintolainkäyttölaissa, sosiaalihuoltolaissa ja osassa sosiaalihuollon erityislakeja.  
 
Sosiaalihuollon asiakastietomallissa luokitusta käytetään päätösasiakirjoissa.
 
Vastuutaho: THL
 
Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Rättsmedel används för att beskriva klientens möjligheter att söka ändring i ett myndighetsbeslut som klienten är missnöjd med. Bestämmelser om ändringssökande finns i förvaltningslagen, förvaltningsprocesslagen och i en del av socialvårdens speciallagar.  
 
I socialvårdens klientdatamodell används klassificeringen i beslutshandlingar.
 
Ansvarig aktör: THL

 

Version details
Sosiaalihuolto - Muutoksenhakukeino (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1211.2012
Sosiaalihuolto - Muutoksenhakukeino
Status ImageActive
Active
01.01.2012 - 31.12.2099
11.09.2019 14:30 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj