Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1212
Sosiaalihuolto - Koulutusala
Selected version
Sosiaalihuolto - Koulutusala (Default version)
1.2.246.537.6.1212
Sosiaalihuolto - Koulutusala
Codes
No
THL
No
Yes
No
Socialvård - Utbildningsområde
3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne
T
Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Koulutusala -luokitus kuvaa koulutusten sijoittumista tieteen, yhteiskunnan tai työelämän aloille. Luokitus sisältää kunkin alan kaikki koulutusasteet ja tutkinnot. 
 
Sosiaalihuollon asiakastietomallissa luokitusta käytetään asiakirjoissa sosiaalisen luoton hakemus, adoptionhakijoiden taustaselvitys, perheen sisäisen adoption osapuolten taustaselvitys, adoptoitavan lapsen taustatiedot ja kotoutumisen edistämisen alkuarvio
 
Vastuutaho: Tilastokeskus/THL
 
Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Utbildningsområde beskriver utbildningarnas placering i olika områden inom vetenskapen, samhället och arbetslivet. Klassificeringen innehåller alla utbildningsnivåer och examina. 
 
I socialvårdens klientdatamodell används klassificeringen i handlingarna ansökan om social kredit, bakgrundsutredning om adoptionssökande, bakgrundsutredning om parterna vid adoption inom familjen, bakgrundsinformation om ett barn som ska adopteras och inledande bedömning för främjande av integration.
 
Ansvarig aktör: Statistikcentralen/THL

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.