Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1244
THL - Henkilön oma arvio
Selected version
THL - Henkilön oma arvio (Default version)
1.2.246.537.6.1244
THL - Henkilön oma arvio
Codes
No
THL
No
Yes
No
THL – Personens egen bedömning

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T

Käyttötarkoitus: THL - Henkilön oma arvio -luokituksella kuvataan sosiaalihuollon asiakkaan tai terveydenhuollon potilaan esittämä arvio tarkastelun kohteena olevasta asiasta.

Sosiaalihuollossa luokitusta käytetään, kun halutaan esimerkiksi selvittää asiakkaan oma kokemus terveydentilastaan, arkisuoriutumisestaan tai toimintakyvystään.  Tilanteissa, joissa asiakas ei itse kykene ilmaisemaan kokemustaan arvioitavasta asiasta, voidaan käyttää hänen edustajansa tai läheisensä arviota.

Sosiaalihuollon asiakastietomallissa luokitusta käytetään asiakasasiakirjoissa päihdehuollon tilannearvio ja kehitysvammaisten, kotipalvelujen, omaishoidon tuen, vammaispalvelujen ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvio sekä työllistymisen tukemisen alkuarvio, sekä seuraavissa tietokomponenteissa: terveydentilan, kognitiivisen toimintakyvyn, fyysisen toimintakyvyn ja arkielämän arviointi.

Terveydentilan arviolla tarkoitetaan asiakkaan henkilökohtaista kokemusta  terveydestään. Arkisuoriutumisen arviolla tarkoitetaan asiakkaan henkilökohtaista käsitystä edellytyksistään selviytyä jokapäiväisissä askareissa, kuten raha-asioiden hoitamisessa, kaupassa asioimisessa, ansiotyössä, opiskelussa tai vapaa-ajantoiminnoissa. Toimintakyvyn arviolla tarkoitetaan asiakkaan kokemaa valmiutta toimia elämäntilanteensa ja sen vaatimusten kannalta tarkoituksenmukaisesti, esimerkiksi hänen kykyään liikkua, keskittyä, muistaa ja oppia uusia asioita.

Vastuutaho: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.