Classification and classification version details
1.2.246.537.6.606
THL - Lääkkeen tyyppi
Selected version
THL - Lääkkeen tyyppi 2014 (Default version)
1.2.246.537.6.606
THL - Lääkkeen tyyppi
Codes
No
THL
No
Yes
No
THL–Typ av läkemedel

4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto

T

Käyttötarkoitus: THL - Lääkkeen tyyppi -luokitusta käytetään lääkemerkinnässä, sähköisessä reseptissä ja Tiedonhallintapalvelun lääkityslistalla ilmoittamaan, onko potilaalle määrätty lääke käytössä avohoidossa vai sairaalahoidossa tai onko lääke potilaan itsensä aloittama.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen THL – Typ av läkemedel används för läkemedelsanteckningar, elektroniska recept och i medicineringslistan i informationshanteringstjänsten. Klassifikationen anger om läkemedlet har förskrivits för öppenvård, sjukhusvård eller om det är patienten själv som har påbörjat medicineringen.

Ansvarig aktör: THL

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.