Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1242
Sosiaalihuolto - Sosiaalihuollon asian vireilletulon tapa
Codes
No
THL
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård - Sätt för inledande av socialvårdsärende
Luokituksen peruste:

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
Description:
Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Sosiaalihuollon asian vireilletulon tapa -luokitusta käytetään kuvaamaan sitä, kuinka lastensuojeluasia tai muu sosiaalihuollon asia on tullut vireille. Luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietomallissa työikäisten palvelutarpeen arviossa, lastensuojelun asiakassuunnitelmassa ja lupahakemuksessa hallinto-oikeudelle lapsen tutkimiseksi. Luokitus perustuu sosiaalihuoltolakiin ja lastensuojelulain 26 §:ään.
 
Vastuutaho: THL
 
Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Sätt för inledande av socialvårdsärende används för att beskriva hur ett barnskyddsärende eller ett annat socialvårdsärende har inletts. Klassificeringen används i socialvårdens klientdatamodell i bedömningen av servicebehovet för personer i arbetsför ålder, i  klientplanen för barnskyddet och i ansökan om tillstånd av förvaltningsdomstolen för undersökning av barn. Genom klassificeringen strävar man efter att styra yrkesutbildade personers arbete och främja strukturerad dokumentering av klientuppgifter. Klassificeringen bygger på socialvårdslagen och 26 § i barnskyddslagen.
Version details
Sosiaalihuolto - Sosiaalihuollon asian vireilletulon tapa (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1242.2014
Sosiaalihuolto - Sosiaalihuollon asian vireilletulon tapa
Status ImageActive
Active
01.01.2014 - 31.12.2099
07.07.2020 15:29 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj