Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1242
Sosiaalihuolto - Sosiaalihuollon asian vireilletulon tapa
Selected version
Sosiaalihuolto - Sosiaalihuollon asian vireilletulon tapa (Default version)
1.2.246.537.6.1242
Sosiaalihuolto - Sosiaalihuollon asian vireilletulon tapa
Codes
No
THL
No
Yes
No
Socialvård - Sätt för inledande av socialvårdsärende

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

T
Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Sosiaalihuollon asian vireilletulon tapa -luokitusta käytetään kuvaamaan sitä, kuinka lastensuojeluasia tai muu sosiaalihuollon asia on tullut vireille. Luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietomallissa työikäisten palvelutarpeen arviossa, lastensuojelun asiakassuunnitelmassa ja lupahakemuksessa hallinto-oikeudelle lapsen tutkimiseksi. Luokitus perustuu sosiaalihuoltolakiin ja lastensuojelulain 26 §:ään.
 
Vastuutaho: THL
 
Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Sätt för inledande av socialvårdsärende används för att beskriva hur ett barnskyddsärende eller ett annat socialvårdsärende har inletts. Klassificeringen används i socialvårdens klientdatamodell i bedömningen av servicebehovet för personer i arbetsför ålder, i  klientplanen för barnskyddet och i ansökan om tillstånd av förvaltningsdomstolen för undersökning av barn. Genom klassificeringen strävar man efter att styra yrkesutbildade personers arbete och främja strukturerad dokumentering av klientuppgifter. Klassificeringen bygger på socialvårdslagen och 26 § i barnskyddslagen.
Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.